ผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย  
     
 อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต ดร.กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ  อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ 
07. 2017