งานประันคุณภาพ

ปี 54

- การรายงานผลบริหารความเสี่ยง54
- แผนกลยุททางการเงิน
- แผนปฏิบัติการ

- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกปี2554
- แผนบริหารความเสี่ยง 54
- รายงานการประเมินตนเอง 54
- รายงานประจำปีประเมินคุณภาพภานใน 54
- รายงานประจำปี 54
- คู่มือประเมินคุณภาพภายในการศึกษา 54
- รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 54


ปี 55
- รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง
- ตารางสรุปองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพภายใน
- นโยบายประกันคุณภาพ

- แผนกลยุทสำนัก
- แผนปฏิรูปงานประกันคุณภาพ
- รายงานประจำปี
- แผนปฏิบัติราชการ
- แผนพัฒนาคุณภาพ
- รายงานการประเมินตนเอง
- แผนบริหารความเสี่ยง
- คู่มือประกันคูณภาพ


ปี 56
- รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน56
- นโยบายประกัน ปีการศึกษา2556
- ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556
- แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvements Plan) ปีการศึกษา 2556
- รายงานการอบรมประกันคุณภาพ


ปี 57

- แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558
- รายงานผลการดำเนินงาน KM
07. 2017