ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์

1. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มพูนภูมิปัญญาแก่สังคม

2. พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานบุคลากรของสำนัก ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถ

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัย    
07. 2017