สำนักวิทยบริการฯศึกษาดูงาน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


สำนักวิทยบริการฯศึกษาดูงาน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ( Social media ) ของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับเกียรติจากคุณอนุสรณ์ เบญจธนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคุณยุวธิดา ยะนินทร หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอน กล่าวให้การต้อนรับ ซึ่งทางผู้บริหารของสำนักคอมพิวเตอร์ได้แนะนำสิ่งอำนวยการเรียนรู้ของระบบสารสนเทศที่ทำให้ข้อมูลในมหาวิทยาลัยของนิสิตมีความถูกต้องและครบถ้วน รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ข่าวและข้อมูลต่างๆผ่านสื่อ Social Media เป็นต้น และในช่วงท้ายเป็นการตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมกับถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก


ที่มา : นายธนชาติ นาที / นางสาวอรทัย ลีใส : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้นำเสนอข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
07. 2017