ประชุมรักษาการหัวหน้าฝ่ายของสำนักฯ


ประชุมรักษาการหัวหน้าฝ่ายของสำนักฯ
วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุมรักษาการหัวหน้าฝ่ายของสำนักฯ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย อาจารย์ดร. กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ อาจารย์กันยพัชร์ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ โดยทางประธานได้แจ้งในที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างของหน่วยงาน งานพัสดุของสำนักงานฯ งานจัดซื้อหนังสือของศูนย์วิทยบริการโดยมอบให้รักษาการหัวหน้าฝ่ายงาน แจ้งแก่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามมติที่ประชุม โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่มา : นายธนชาติ นาที / นางสาวอรทัย ลีใส : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้นำเสนอข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
08. 2017