ปรัชญา
พัฒนาการเรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา ส่งเสริมคุณธรรม นำเทคโนโลยีก้าวไกลวิสัยทัศน์
ศูนย์รวมองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัย แม่แบบที่ดีของสังคม


พันธกิจ

พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
07. 2017