ติดต่อเรา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เลขที่ 1 อาคาร31 ชั้น 2 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กทม 10300

เบอร์โทรศัพท์ 02-160-1272 ถึง 1274