อัตลักษณ์


อัตลักษณ์ (Identity)

บริการด้านแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

ยึดมั่นคุณธรรม นำด้านบริการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ค่านิยมหลัก (Core Values)

     W    >>   (Wisdom & Creativity)  :  ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์                 

     H     >>    (Happiness & Loyalty)  :  ความผาสุกและความภักดี                      

     I      >>    (Integration & Collaboration)  :  บูรณาการและความร่วมมือ          

     P     >>    (Professionalism)  :   ความเป็นมืออาชีพ