กรอบภาระงานและกรอบอัตรากำลัง


กรอบภาระงานและกรอบอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2559 - 2562
1  ปกหน้า , สารอธิการบดี , สารคณบดี
2  คำนำ , สารบัญ
3  ส่วนที่ 1 ประวัติหน่วยงาน
4  ส่วนที่ 2 โครงสร้าง
5  ส่วนที่ 3 นิยามหรือคำจำกัดความ
6  ส่วนที่ 4 กรอบภาระงานและกรอบอัตรากำลังประจำปี 2559 - 2562
7  ภาคผนวก , ปกหลัง

***Download เอกสาร