คลองบางกอกน้อย


คลองบางกอกน้อย
     คลองบางกอกน้อยเริ่มต้นตั้งแต่แม่น้ําเจ้าพระยาทางเหนือของสถานีรถไฟธนบุรีใหลขึ้นไป บรรจบคลองชักพระ (คลองบางขุนศรี) และ คลองลัดบางกรวย ตรงข้าม วัดสุวรรณศรี ปี ความกว้างมากถึง 40 เมตร และยาว 33 กิโลเมตร แต่เดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของ แม่น้ํา เจ้าพระยา จนกระทั่งสมเด็จพระไชยราชาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ทรงโปรดฯ ให้ขุดคลอง ลัดแม่น้ําขึ้นจากปากคลองบางกอกน้อยไปยังปากคลองบางกอกใหญ่ ซึ่งช่วยย่นระยะทางได้ ถึง 1 วัน ต่อมากระแสน้ําส่วนใหญ่ได้ไหลเข้าสู่คลองลัดทําให้คลองกว้างขึ้นเรื่อยๆ กลาย เป็นแม่น้ําเจ้าพระยาสายใหม่ ส่วนแม่น้ําสายเดิมแคบลงกลายเป็นคลองบางกอกน้อย คลอง ชักพระ และคลองบางกอกใหญ่แทน 


     ปัจจุบันคลองบางกอกน้อยใช้สัญจรและท่องเที่ยว เพราะตลอดสองฝั่งคลองเรียงรายอยู่ด้วย ภาพวิสชีวิตไทย เด็กเล่นน้ํายามเย็น ชาวบ้านนั่งรับลมที่ศาลาหน้าบ้าน มีเรือไม้โบราณทรง ยุโรปแล่นผ่านฉากหลังเป็นบ้านทรงไทย จึงไม่น่าแปลกใจแต่อย่างไรกสายน้ําแห่งนี้ มักจะมี นักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศเวียนวนมาเยือนเมื่อสัมผัสบรรยากาศร่มเย็นริมน้า แล้วชักชวน กันชื่นชมความงดงามของเรือพระที่นั่งที่อเรือพระราชพิธี พบเจอความวิจิตรของภาพ ฝาผนังที่วัดสุวรรณาราม แวะสักการะเจ้าแม่กวนอิม ทําบุญให้อาหารปลาสวาย ชื่นชม ตําหนักแดง ขึ้นบกไปเที่ยวตลาดน้ําตลิ่งชัน รับประทานอาหารมื้อเที่ยงล้อมวงบนแพริมน้ํา ลงเรือต่อไปดูพระอุโบสถลอยน้ํากับหน้าบันกระจกสีที่วัดพิกุลทอง ก่อนจะเข้าชมพระอุโบสถ เรือสําเภาสมัยสุโขทัยที่วัดชะลอ

     คลองบางกอกน้อย : ใช้เป็นเส้นทางร่วมในงานชักพระ วัดนางชี ซึ่งมีขึ้นในวันแรม 2 ค่ํา เดือน 12 ของทุกปี โดยชักแห้ไปทาวน้ํา ผ่านคลองชักพระ คลองบางกอกน้อย แล้ววกลม บาตามคลองบางกอกใหญ่กลับไปยังวัดนางชีตามเดิม 


     สถานที่สําคัญริมคลองบางกอกน้อย : วัดสุวรรณาราม วัดศรีสุดาราม วัดนายโรง วัดใหม่ยายแป้น วัดภาวนาภิรตาราม วัดสุวรรณคีรี วัดเชิงเลน วัดระฆัง พิพิธภัณฑ์เรือ พระราชพิธี