บุคลากร
นางสิริพร ป้อมจัตุรัส

หัวหน้าสำนักงาน

โทรศัพท์ 0 2160 1276
อีเมล anong.ma@ssru.ac.thนางชนิดา ชิราพฤกษ์

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

โทรศัพท์ 0 2160 1154
อีเมล chanida.ch@ssru.ac.thนางสาวรักชนก รัตนะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานประกันคุณภาพ)

โทรศัพท์ 0 2160 1226
อีเมล poonsiri.pr@ssru.ac.thนางสาวหัตถยารักษ์ เอมศรีกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานการเงิน)

โทรศัพท์ 0 2160 1271
อีเมล hattayarak.au@ssru.ac.thนางสาวโสพิชญ์ สุขเจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ)

โทรศัพท์ 0 2160 1271
อีเมล sopitch@ssru.ac.th.suนายธนชาติ นาที

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานประชาสัมพันธ์)

โทรศัพท์ 0 2160 1271
อีเมล tanachart.na@ssru.ac.thนางสาววาสนา แสงพรหม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 0 2160 1271
อีเมล tanachart.na@ssru.ac.thนางสุณีพร ศรีฤทธิชัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 0 2160 1271
อีเมล tanachart.na@ssru.ac.th