เสาหลัก


  1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
  2. คุณธรรม (Morality)
  3. เครือข่าย (Partnership)
  4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
  5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์