นโยบายการปฏิบัติงาน1. เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และตรงกับความต้องการของชุมชน และสังคม ยกมาตรฐานความเป็นอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน และท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพาตนเองได

2. ใช้กระบวนการวิจัย ทั้งการวิจัยพื้นฐาน วิจัยประยุกต์ และวิจัยเชิงนโยบายที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการยกคุณภาพชีวิตชุมชน และใช้ในเชิงธุรกิจ รวมทั้งการวางรากฐานเพื่อการพัฒนา สร้างนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์จากภูมิปัญญาไทยที่เพิ่มมูลค่าให้กับมหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม

3. เป็นกลไกขับเคลื่อน พัฒนา และชี้นำชุมชน ท้องถิ่น และสังคมไทยสู่สังคมเศรษฐกิจ ฐานความรู้ รวมทั้งผลักดันชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ

4. มีระบบบริหารจัดการที่ดี บริหารเชิงยุทธศาสตร์ และธรรมาภิบาลที่เน้นคุณภาพคล่องตัว ยืดหยุ่น มีเสรีภาพทางวิชาการ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส รับผิดชอบ และตรวจสอบได้ ภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมโดยรวม

5. เป็นศูนย์บริการ และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ และนำภูมิปัญญาไทยสู่สากล

6. ยกคุณภาพและมาตรฐานของอาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานให้มีศักยภาพมีความสามารถในการแข่งขันในยุคสังคมฐานความรู้ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่วิชาชีพ และจัดสวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ

7. ยกมาตรฐานในการระดมทุนและหารายได้ เพื่อสู่การเป็นมหาวิทยาลัยบ่มเพาะวิสาหกิจที่มีคุณภาพ และเป็นมืออาชีพ

8. ประชาสัมพันธ์และจัดการตลาดเชิงรุก จัดทำแผนงานและแผนดำเนินการการตลาดและการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานด้านวิชาการและงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างมี เป้าหมาย เพื่อทำให้มีภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียน นักศึกษาผู้ประกอบการ ชุมชน และสังคม