รายงานผลการให้บริการ


สรุปรายงานการให้บริการ


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานความพึงพอใจต่อการให้บริการระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ