ยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์ที่ 1 

          พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University‘s Potential to Become Sustainable Specialist)

ยุทธศาสตร์ที่ 2

          ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International Recognition)