ยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์ที่ 1 

          พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

          สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3

          สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ