เป้าหมายในการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ 2565)


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะดำเนินการไปสู่ความสำเร็จ ดังนี้

1. บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ

2. สำนักผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA

3. บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสำนักตามทิศทางที่กำหนดไว้

4. สำนักมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับการดำเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ

5. สำนักสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ

6. สำนักเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

7. เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับสำนัก

8. สำนักมีการดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศและท้องถิ่น   

9. สำนักมีฐานข้อมูลเครือข่ายสำหรับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

10. ระบบสนับสนุนการศึกษา/การจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐาน

11. สำนักมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ