จุดประสงค์


จุดประสงค์

1.บัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ

2.การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์

3.ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม

4.ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา