สวนเบญจกิติ


สวนเบญจกิติ ซึ่งก็คือสวนสาธารณะที่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “เบญจกิติ” เป็นสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวาระพระชนมายุครบ 60 พรรษา เมื่อปี พ.ศ.2535 มีอาณาเขตบนพื้นที่ 130 ไร่รอบบึงน้ําของโรงงานยาสูบเก่า สําหรับสวนสุขภาพ นั้นตั้งอยู่บ้านทิศตะวันตกต่อจากลานเข้าด้านศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ลักษณะเป็นทางวังวน รอบกว่า 2 เมตรยาว 300 เมตร พื้นทางวิงทําด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กและอัดเม็ดยางสีเขียว ตามเส้นทางการว่า มีสถานีพร้อมอุปกรณ์ออกกําลังกายรวม 13 สถานี นอกจากนี้ยังมีลาน เบญจกิติเหมาะสําหรับการนั่งชมทัศนียภาพ ทางด้านหน้าลานเชื่อต่อกับทางเดินสําหรับว) และ ขี่จักรยาน ตรงกลางลานมีน้ําพุ ถัดจากลานเบญจกิติแล้วจะมีสนามเด็กเล่นอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นพื้นที่สําหรับการออก กําลังกายของเด็ก ประกอบด้วยสนามเด็กเล่น สวนน้ํา และลานสเก็ต มีอุปกรณ์ประจําสนาม 7 ชิ้น พร้อมศาลาพักผ่อน สําหรับทางด้านทิศเหนือติดริมบึงเป็นลานแสดงแบบเปิด มีลักษณะเป็นขึ้น บันไดครึ่งวงกลม มีเวที่เป็นรูปวงกลม ตรงกลางสามารถใช้ในการออกกําลังกายบางชนิด เช่น กายบริหาร หรือแสดงกิจกรรมต่างๆ ด้านบนเป็นขั้นบันไดคอนกรีตสลับกับการปลูกหญ้าสูงขึ้นตาม แนวขนานบันได สามารถนั่งชมกิจกรรมหรือออกกําลังกายได้

สวนสาธารณะเบญจกิตมีทางเข้า 2 จุด ทางเข้าบ้านศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ลักษณะเป็น ประตูทางเข้าสําหรับคนทั่วไปและจักรยาน ทางเข้าบ้านถนนรัชดาภิเษก อยู่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นทางเข้าสําหรับรถยนต์