บุคลากร
นางสิริพร ป้อมจัตุรัส

หัวหน้าสำนักงาน

โทรศัพท์ 0 2160 1274
อีเมล siriporn.pom@ssru.ac.thนางชนิดา ชิราพฤกษ์

รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

โทรศัพท์ 0 2160 1273
อีเมล chanida.ch@ssru.ac.thนางสาวรักชนก รัตนะ

นักเอกสารสารสนเทศ (กพร)

โทรศัพท์ 0 2160 1274
อีเมล rachanok.ra@ssru.ac.thนางสาวหัตถยารักษ์ เอมศรีกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานการเงิน)

โทรศัพท์ 0 2160 1272
อีเมล hattayarak.au@ssru.ac.thนางสาวโสพิชญ์ สุขเจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ)

โทรศัพท์ 0 2160 1233
อีเมล sopitch@ssru.ac.th.suนายธนชาติ นาที

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานประชาสัมพันธ์)

โทรศัพท์ 0 2160 1271
อีเมล tanachart.na@ssru.ac.thนางสาววาสนา แสงพรหม

นักวิชาการศึกษา(แผนและงบประมาณ)

โทรศัพท์ 0 2160 1275
อีเมล wassana.sa@ssru.ac.thนางสุณีพร ศรีฤทธิชัย

พนักงานการเงินและบัญชี ส3 (บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน)

โทรศัพท์ 0 2160 1274
อีเมล suneeporn.sr@ssru.ac.th