งานประกันคุณภาพ


ปี 2557

- แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558

- รายงานผลการดำเนินงาน KM


ปี 2556

- รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน56

- นโยบายประกัน ปีการศึกษา2556

- ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556

- แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvements Plan) ปีการศึกษา 2556

- รายงานการอบรมประกันคุณภาพ


ปี 2555

- รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

- ตารางสรุปองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพภายใน

- นโยบายประกันคุณภาพ

- แผนกลยุทสำนัก

- แผนปฏิรูปงานประกันคุณภาพ

- รายงานประจำปี

- แผนปฏิบัติราชการ

- แผนพัฒนาคุณภาพ

- รายงานการประเมินตนเอง

- แผนบริหารความเสี่ยง

- คู่มือประกันคูณภาพ


ปี 2554

- การรายงานผลบริหารความเสี่ยง54

- แผนกลยุททางการเงิน

- แผนปฏิบัติการ

- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกปี2554

- แผนบริหารความเสี่ยง 54

- รายงานการประเมินตนเอง 54

- รายงานประจำปีประเมินคุณภาพภานใน 54

- รายงานประจำปี 54

- คู่มือประเมินคุณภาพภายในการศึกษา 54

- 54(10).pdf