กรุงเทพ (นิทรรศน์รัตนโกสินทร์)


นิทรรศน์รัตนโกสินทร์สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีดําริที่จะพัฒนาอาคารบริเวณถนนราชดําเนินกลาง โดยเริ่มที่อาคารซึ่งต่อจากลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร (พื้นที่ศาลาเฉลิมไทยเดิม) สิ่งที่


วอาคารนั้นเสมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเข้าสู่เขตพระราชธานีเมื่อครั้งในอดีต เปรียบได้กับเป็น ประตูสู่กรุงรัตนโกสินทร์ จึงกําหนดให้มีการจัดสร้างตกแต่งบูรณะอาคารเดิมให้เป็น “อาคาร นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ข้อมูล และแหล่งรวบรวม ความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ที่สมบูรณ์แบบที่สุด ในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่บนถนนราชดําเนินอีกด้วย โดยได้เริ่ม โครงการก่อสร้างบูรณะอาคาร และตกแต่งนิทรรศการภายใน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 และจะเปิด ให้สาธารณะชนได้เข้าชมเพื่อร่วมภาคภูมิใจไปกับศิลปวิทยาการมรดกของ แผ่นดินที่สืบทอดมายาวนาน และอารยธรรมของประเทศในยุคที่เรียกว่า รัตนโกสินทร์ ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2553 เป็นต้นไป


อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เป็นอาคาร 3 ชั้น ไม่รวมชั้นลอย และที่ปลายของอาคารทั่ว สองด้าน มีชั้น 4 สําหรับเป็นจุดชมวิวในมุมสูงตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 2,500 ตรม. พื้นที่ ใช้สอยภายในอาคาร รวมทั้งสิ้น 8,000 ตรม. ภายในอาคาร จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยว กับรัตนโกสินทร์ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ทั้งสื่อจัดแสดง หุ่นจําลอง การนําสื่อผสมเสมือน จริง 4 06 สื่อมัลติทัช มัลติมีเดียอะนิพชั้น ในลักษณะอินเตอร์เอคทีฟ เซลฟเลิร์นนิ่ง (Interactive Self-learning) โดยแบ่งการจัดแสดงนิทรรศการออกเป็น 9 ห้องจัดแสดง โดยระยะแรกจะเปิดให้ชมเพียว 7 ห้อง และจะเปิดให้ชมครบทั้ง 9 ห้อง ในปีพ.ศ. 2554) นอกจากนิทรรศการแล้ว ยังมีพื้นที่สําหรับนิทรรศการหมุนเวียน (Event Hal) ที่บริเวณโถง ชั้น 1 พื้นที่ประมาณ 300 ตรม.เพื่อสําหรับให้บริการแก่สถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชน ในการใช้วัดกิจกรรม หรือนิทรรศการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนบริการห้องสมุด ร้านค้าจําหน่ายของที่ระลึก อาหารเครื่องดื่ม