สะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก     สะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก หรือชื่ออย่างเป็นทางการ สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์” เป็นสะพานที่สร้างขึ้นในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7 เมื่อกรุงเทพมหานครครบ 150 ปี และโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีฉลองพระนครครบ 150 ปี ด้วยพระราชดําริที่จะสร้าง สิ่งที่เป็นอนุสรณ์ถึงความรําลึกในพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา โลกมหาราช ผู้ทรงสถาปนากรุงเทพมหานคร โดยมีพระราชดําริว่าควรสร้างพระบรม ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และสร้างสะพานข้ามแม่น้ํา เจ้าพระยาเชื่อมจังหวัดพระนครกับธนบุรีเข้าด้วยกัน เพื่อให้การคมนาคมติดต่อสะดวก ทั้งยัง เป็นการขยายพระนครอีกด้วย จึงโปรดเกล้าฯ ให้คิดแบบ พระบรมราชานุสาวรีย์ และสะพาน ข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาขึ้นประกอบกันเป็นปฐมบรมราชานุสรณ์ที่ปลายถนนตรีเพชร ถือเป็น สะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาแห่งที่ 2 ถัดจาก สะพานพระราม 6 ที่สร้างในสมัย รัชกาลที่ 6

     นอกจากสะพานพระพุทธยอดฟ้าจะเป็นที่ประดิษฐานปฐมบรมราชานุสรณ์แล้ว ยังมีลาน สาธารณะให้คนมาใช้พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นลานกีฬาของเด็กนักเรียนในย่านนั้นด้วย ทั้ง ฟุตบอลและสเก็ตบอร์ด ก็จะมีให้เห็นทุกวันในช่วงเย็นหลังโรงเรียนเลิก สําหรับในยามค่ําคืน พื้นที่ใต้สะพานพระพุทธยอดฟ้าและสะพานพระปกเกล้าในปัจจุบัน ประมาณ 18 นาฬิกา เป็นต้นไปจนถึง 23 นาฬิกาโดยประมาณ จะเป็นตลาดนัดยามค่ําคืนที่มีสินค้าแฟชั่น หลากหลาย โดยเฉพาะสินค้ามือสอง อาทิ เสื้อ กางเกง กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ อีกทั้งยังมีศิลปินอิสระ ส่วนมากเป็นนักศึกษาเพาะข้างมารับวาดภาพและขายภาพวาดด้วย สนนราคาที่แสนถูก ประกอบกับรูปแบบที่กําลังเป็นที่นิยมของวัยรุ่น ทําให้ตลาดสะพานพุทธ ในปัจจุบันคลาคล่ําด้วยวัยรุ่นจํานวนมากทุกค่ําคืน