หน้าหลัก > ประกาศ

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ ๖ เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ ๖ เดือน)- คลิกเพื่ออ่านราย ...
13 พฤษภาคม 2567 12:00:58
แผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567
แผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 Download เอกสาร ...
21 ธันวาคม 2566 15:41:10
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ประจำตัวบุคลากรสายวิชาการ (Moodle)
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ประจำตัวบุคลากรสายวิชาการ (Moodle)เว็บไซต์ประจำตัวบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลั ...
21 ธันวาคม 2566 15:36:44
รวมการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเตรียมการรองรับการใช้งานการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยร ...
21 ธันวาคม 2566 15:36:44
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจัดต่ั้งและบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจัดต่ั้งและบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน- อ่านรายละเอียด ...
21 ธันวาคม 2566 15:36:44
แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2562
แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2562อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
21 ธันวาคม 2566 15:36:44
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2560-2564) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2565-2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563แผนกลยุทธ์ทางการเงินแผ ...
21 ธันวาคม 2566 15:36:44
องค์ความรู้การจัดการภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์ความรู้การจัดการภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ>>> อ่าน FULL TEXT <<& ...
21 ธันวาคม 2566 15:36:44
คู่มือการอบรม academic search
คู่มือประกอบการอบรมacademicsearch.pdf ...
21 ธันวาคม 2566 15:36:44
ประกาศย้อนหลัง