ผลการค้นหา : arit@ssru

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การเขียนรายงานผลการดำเนินงาน ขององค์กร (Application Report : AR) ตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 2”
วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ...
2024-07-12 10:34:30
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอบรม ระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Digital Learning Platform) ให้กับกองบริการการศึกษา
วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ...
2024-07-12 10:37:31
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7/2567
วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉา ...
2024-07-12 10:40:02
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 3/2567
วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสา ...
2024-07-11 15:11:32
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2
วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษ ...
2024-07-05 11:18:38
ผู้บริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วม โครงการอบรมพัฒนานักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1
วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ผู้บริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธ ...
2024-07-05 13:42:50