ผลการค้นหา : training

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม การใช้อุปกรณ์พื้นฐานเบื้องต้น สำหรับห้อง Hybrid Learning Classroom
วันที่ 5 มกราคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุ ...
2024-01-05 17:10:27
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการทดสอบระบบ คลังหน่วยกิต Credit Bank ของกองบริการการศึกษา
วันที่ 27 พฤศจิกายน  2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลัก ...
2023-11-28 10:13:59
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง canva for presentation
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2023-10-10 12:05:09
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการอบรม การใช้งานระบบบัญชีแยกประเภท (GL) สำหรับ ERP Web Application ร่วมกับ ฝ่ายบัญชี และกองคลัง
วันที่ 9 กรกฎาคม  2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริล ...
2023-07-19 19:22:13
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับฟังการบรรยาย “ICT University System and Management Model”
วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุ ...
2023-07-13 13:39:40
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการทดสอบระบบจัดซื้อ จัดจ้าง (PO) สำหรับ ERP Web Applicationร่วมกับ ฝ่ายพัสดุและกองคลัง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุ ...
2023-06-01 09:40:04
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการทดสอบ “ระบบต้นทุนรายกิจกรรม (CT)” ร่วมกับ กองคลัง และกองนโยบายและแผน
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ...
2023-05-26 18:59:31