หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > กองพัฒนานักศึกษาจะดำเนินการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักศึกษาที่มีอายุครบ 21 ปี ในปีพุทธศักราช 2567
กองพัฒนานักศึกษาจะดำเนินการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักศึกษาที่มีอายุครบ 21 ปี ในปีพุทธศักราช 2567

admin tong
04 กันยายน 2566 10:14:11


มาแล้วผ่อนผันทหาร สำหรับผู้ที่เกิดปี 46 !!!!! ด้วยกองพัฒนานักศึกษาจะดำเนินการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักศึกษาที่มีอายุครบ 21 ปี ในปีพุทธศักราช 2567 ซึ่งเป็นนักศึกษาที่เกิดในปีพุทธศักราช 2546 และมีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ โดยจะต้องไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียก (แบบ สด.35) ณ ท้องที่ภูมิลำเนาทหารของตนเองและนำหลักฐานดังกล่าวมายื่นที่สถานศึกษาที่ตนเองศึกษาอยู่เพื่อดำเนินการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการต่อไป 

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอผ่อนผันทหารฯ ดำเนินการจัดส่งเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ยกเว้นนักศึกษาที่ศึกษาสังกัดวิทยาเขตนครปฐม ได้แก่

- วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

- วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

- วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

- วิทยาลัยโลจิสติกและซัพพลายเชน

   ทุกศูนย์ให้การศึกษา เนื่องจากต้องยื่นเอกสารที่วิทยาเขตนครปฐม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวินัยนักศึกษา 021601530

-------------

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru

http://ssru.ac.th

#sddssru

#ssru

#student

#university

#สวนสุนันทา

#กองพัฒน์สวนสุนันทา

#SSRU #FMSSSRU #FMSSTU

#student  #สวนสุนันทา

__________________________________________

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร : 02-160-1494

E-mail : studentaffairs.fms@ssru.ac.th