หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเตรียมสถานที่เพื่อจัดโครงการฝึกอบรมวิชาการนานาชาติด้านการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ (International Academic Training on Robotic Design and Development) ประเทศลาว
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเตรียมสถานที่เพื่อจัดโครงการฝึกอบรมวิชาการนานาชาติด้านการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ (International Academic Training on Robotic Design and Development) ประเทศลาว

admin tong
20 เมษายน 2566 11:29:52


19 เม.ย. 2566 อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ สาขาวิชาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ พร้อมด้วยนักศึกษา ตัวแทนจากบริษัท เอ็ดดูเคชั่น ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัด และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ประเทศลาว ร่วมเตรียมสถานที่เพื่อจัดโครงการฝึกอบรมวิชาการนานาชาติด้านการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ (International Academic Training on Robotic Design and Development) ในวันที่ 20 - 21 เมษายน 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ประเทศลาว