หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จ.สมุทรสาคร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จ.สมุทรสาคร

admin tong
22 กันยายน 2566 13:55:37

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จ.สมุทรสาคร

   วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนขวัญ บุษบัน หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ อาจารย์ประจำสาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์และสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลือกเส้นทางการศึกษาให้เหมาะสมตรงกับความสนใจของผู้เรียน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 915 คน ณ อาคาร 100 ปี ชั้น 2 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จ.สมุทรสาคร


ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

www.sci.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #สวนสุนันทา #คณะวิทย์ #วิทยาศาสตร์