หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมสัมมนาทบทวนแผน และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมสัมมนาทบทวนแผน และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

admin tong
24 พฤษภาคม 2566 16:20:54


วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และบุคลากรของสำนักฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนาทบทวนแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

โดยมีการนำเสนอ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางการดำเนินการงานของสำนักฯ และมีการแบ่งกลุ่มโดยนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการทบทวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรม และนำเสนอข้อสรุปของแต่ละกลุ่มตามยุทธศาสตร์ ณ โรงแรม Bay Window At Sea Cha-am