หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วม โครงการอบรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วม โครงการอบรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

admin tong
26 กรกฏาคม 2566 10:19:18

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วม โครงการอบรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง "ความเสี่ยงและความรับผิดทางละเมิดการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐเกี่ยวกับบทลงโทษทางวินัยการเงินการคลัง" นำโดย นางสิริพร ป้อมจัตุรัส หัวหน้าสำนักงาน นางสาวโสพิชญ์ สุขเจริญ เจ้าหน้าที่พัสดุ นางสาวชนะกานต์ พงศาสนองกุล เจ้าหน้าที่พัสดุ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดย ฝ่ายพัสดุ กองคลัง ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5