หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี วจก. คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 BSRU 2023
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี วจก. คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 BSRU 2023

admin tong
31 ตุลาคม 2566 11:05:53

อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี วจก. คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ  การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 BSRU 2023

     เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา  อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แก่ อาจารย์ ดร.ขวัญฉัตร  วงศ์จันทร์ทิพย์ หัวหน้าทีมวิจัย , อาจารย์ ดร.หุดา วงษ์ยิ้ม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราณี ตรีทศกุล,  อาจารย์ ดร.อโนชา โรจนพานิช,  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิญญา วิเศษสิงห์,  อาจารย์ ดร.รุ่งลักษมี รอดขำ   และอาจารย์ ดร.สุภาพ อัครปทุมวงศ์ คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ประเภทภาคบรรยาย จากผลงาน หัวข้อ "ความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ" ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 "การปรับตัวสู่ความสมดุลใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต" (The 3rd National and International Conference on Next Normal Readjustment for Future Sustainable Development.)  จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เป็นผู้มอบรางวัล ณ หอประชุมใหญ่  อาคาร 1 ชั้น 4  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   กรุงเทพมหานคร

     คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้

ดร.ขวัญฉัตร วงศ์จันทร์ทิพย์ :ภาพ/ข้อมูล

กันยากร สุจริตเนติการ:รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

YouTube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru 

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily