หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย

SSRU ADMIN
10 พฤษภาคม 2561 10:03:57

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และบุคลากรของสำนักฯ ได้เข้าร่วม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8” (Thailand Human Library Networks) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2560 ณ คุ้มขันโตก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยทางสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในครั้งนี้

โดยทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการบูรณาการทางการศึกษา การพัฒนาท้องถิ่น และเผยแพร่การพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ให้ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงเป็นเวทีในการเสริมสร้างความรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร ผู้ใช้บริการ และเพิ่มศักยภาพด้านการบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น