หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้บริหาร ร่วมประชุมการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้บริหาร ร่วมประชุมการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562

admin admin2
2018-09-06 15:52:51

               

 

              เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์  รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม

โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้ตั้งเป้าหมายการปฏิรูปไว้ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับนักศึกษาด้วยระบบทีแคส การพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาผู้เรียน ด้านการพัฒนางานวิจัยทั้งระบบสู่ความเป็นเลิศ ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และสื่อที่มีผลต่อภาพลักษณ์ ด้านการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ด้านการจัดหารายได้และเครือข่ายผู้ประกอบการภายนอก และด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อระบบการเรียนการสอน โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2561 ณ โรงแรมผึ้งหวาน รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี