หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมแผนปฏิบัติราชการ การกระจายตัวชี้วัดลงสู่ระดับหน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมแผนปฏิบัติราชการ การกระจายตัวชี้วัดลงสู่ระดับหน่วยงาน

admin admin2
2018-10-10 16:28:06


        วันที่ 9 ตุลาคม  2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมแผนปฏิบัติราชการ การกระจายตัวชี้วัดลงสู่ระดับหน่วยงาน ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ ร่วมด้วยบุคลากรของสำนักฯ เพื่อให้บุคลากรได้ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ก่อนมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักการบริหารยุทธศาสตร์ของสำนักฯ  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training Room 1 อาคาร 31 ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ