หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562

admin admin2
2019-02-13 16:01:15

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วย อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และคณะกรรมการ โดยมีวาระแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ได้แก่ รายงานการพิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2562 รอบ 3 เดือน) รายงานข้อมูลการปรับปรุงประมาณการรายจ่ายของปีงบประมาณ 2562  โครงการ Library 4.0 : กิจกรรม Smart library Smart app โดยการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 31 ชั้น 2