หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

SSRU ADMIN
2018-08-22 10:15:13

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่  21 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ร่วมด้วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.โกมล ไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้

โดยทาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ และบุคลากรของสำนักฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับ นโยบายประหยัดพลังงานของสำนักฯ เช่น ระบบเครื่องปรับอากาศแบบใหม่ที่ช่วยลดภาระการทำงานของอุปกรณ์เครื่อง Server และรักษาอุณภูมิของห้อง  Server ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Documents)   การลดใช้กระดาษของแต่ละหน่วยงานเพื่อประหยัดทรัพยากรของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงได้เข้าเยี่ยมชมในส่วนงานบริการ และห้องเรียน อัจฉริยะ smart classroom ของศูนย์วิทยบริการ


ที่มา : นายธนชาติ นาที / นางสาวอรทัย ลีใส : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้นำเสนอข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา