หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2562
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2562

admin admin2
2019-05-24 10:51:36


วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2562 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วย อาจารย์ ดร. กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และคณะกรรมการ โดยมีวาระแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ได้แก่ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนตุลาคม 2561 – เดือนพฤษภาคม  2562 รอบ 7 เดือน รายงานผลการดําเนินงานปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย (ตรวจรับงานงวดที่ 2) เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจําปี 2562 สิ้นไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม 2561 – เดือนพฤษภาคม 2562)โดยการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 31 ชั้น 2