หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 3 2562
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 3 2562

admin admin2
2019-04-23 16:23:29

วันที่ 23 เมษายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2562 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมอาจารย์ ดร. กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ เลิศอมรศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และคณะกรรมการโดยมีวาระแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ได้แก่ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนตุลาคม 2561 – เดือนมีนาคม 2562 รอบ 5 เดือน) รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนตุลาคม 2561 – เดือนมีนาคม 2562 รอบ 5 เดือน) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจําปี 2562 สิ้นไตรมาส 2 (ตุลาคม 2561 - เมษายน 2562) โดยการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 31 ชั้น 2