หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2562
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2562

admin admin2
2019-04-19 15:05:49

วันที่ 29 มีนาคม 2562 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2562 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ เลิศอมรศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการบริหารสำนักฯ โดยมีวาระแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ได้แก่ การติดตามผลการดําเนินงานการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม 2561 - เดือน มีนาคม 2562) ,รายงานการดําเนินงานปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย ,รายงานผลดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ  2562 ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและของมหาวิทยาลัยในรอบ 5 เดือน ,รายงานผลการควบคุมภายใน ,รายงานผลการดําเนินงานการนํากระบวนการไปปฏิบัติ ในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย รอบ 5 เดือน ,รายงานผลการดําเนินโครงการ Library 4.0  โครงการเปิดโลกการอ่าน Human Library : หนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ