หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับฝ่ายงานและระดับบุคคล
ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับฝ่ายงานและระดับบุคคล

SSRU ADMIN
2018-05-10 10:06:48

ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับฝ่ายงานและระดับบุคคล

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับฝ่ายงานและระดับบุคคล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และบุคลากรของสำนักฯ โดยมีการชี้แจงเกี่ยวกับตัวชี้วัดต่างๆของแต่ละฝ่ายงานที่ได้รับและมอบหมายให้กับบุคลากรนำไปปฏิบัติ ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ของสำนักฯ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training Room1