หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ให้นักศึกษาทุกคนที่เข้าสอบ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น (ICT) ทำแบบสอบถาม
ให้นักศึกษาทุกคนที่เข้าสอบ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น (ICT) ทำแบบสอบถาม

SSRU ADMIN
2017-08-21 13:18:36

แบบสำรวจพฤติกรรมการรับรู้ ข่าวสาร กิจกรรม จากการเข้าใช้งาน facebook fan page สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา ให้นักศึกษาร่วมตอบแบบสำรวจการเข้าใช้งาน facebook fan page ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยแบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร กิจกรรม ของ facebook fan page ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

>> คลิกที่นี่ <<