หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2561

SSRU ADMIN
2018-08-31 10:31:21

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2561 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉายผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วย อาจารย์ ดร. กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และคณะกรรมการบริหารสำนักฯ เข้าร่วมประชุมโดยมีวาระแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ได้แก่ รายงานผลการจัดโครงการ Library Book Fair ปฏิทินโครงการประจําปีงบประมาณ 2561 ของฝ่ายสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องและบริการวิชาการเพื่อหารายได้  รายงานความคืบหน้าโครงการบริการวิชาการ จัดทําห้องสมุดเพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ของชุมชน รายงานความคืบหน้าโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล" รายงานความคืบหน้าโครงการเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย แจ้งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินที่ผ่านระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง ณ ห้องประชุม Conference 2 อาคาร 33 ชั้น 4 ศูนย์วิทยบริการ
ประเภทข่าว   ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มา   นายธนชาติ นาที / นางสาวอรทัย ลีใส : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้นำเสนอข่าว  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่เผยแพร่  19 ก.พ. 61 เวลา 17:22 น.  -   3 มี.ค. 61
ผู้ชม  3