ผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์ 0 2160 1276
อีเมล sirilak.ke@ssru.ac.thอาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์

รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ

โทรศัพท์ 0 2160 1154
อีเมล ganratchakan.le@ssru.ac.thอาจารย์ อภิรักษ์ ธิตินฤมิต

รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์ 0 2160 1226
อีเมล aphirak.th@ssru.ac.thอาจารย์ กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้

โทรศัพท์ 0 2160 1271
อีเมล kunyaphat.th@ssru.ac.th