ปีงบประมาณ 2557


รายงานการเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย รุ่นที่ 12

รายงานการเข้าร่วมอบรม หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม

รายงานการฝึกอบรม การสืบค้นฐานข้อมูล EBSCOhost

รายงานผลการศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงานด้านห้องสมุดมีชีวิต

สรุปการสัมมนาเรื่อง Value of Global Newspaper and Magazines in Education Research

โครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุดและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

รายงานการอบรม หลักสูตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและการถ่ายทอดตัวชี้วัด

รายงานการอบรมระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศและสื่อใหม่ขั้นสูง

รายงานประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรบริการห้องสมุดและเสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

รายงานผลการเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม

รายงานผลการเข้าอบรม การสร้างระบบ e-lerning

รายงานผลการเข้าอบรมหลักสูตร การจัดแผนกลยุทธ์องค์กรและการเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการ

รายงานผลการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

รายงานผลการอบรม โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม Potoshopและถ่ายภาพเบื้องต้น

รายงานผลการอบรม หลักสูตร วิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการ

รายงานผลการอบรมโครงการ Microsoft office (Excel)

รายงานผลการอบรมโครงการ Microsoft office (PowerPoint)

รายงานผลการอบรมโครงการการใช้งานโปรแกรม Photoshop

รายงานผลการอบรมการใช้งานโปรแกรม Photoshop

รายงานผลการอบรมการใช้งานโปรแกรม Photoshop

รายงานสรุปความรู้ประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพ

รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ

สรุปรายงานการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเรียนหนังสือราชการฯ

สรุปรายงานผลการอบรม หลักสูตร การบริหารผลการปฏิบัติงานและการถ่ายทอดตัวชี้วัด

EBSCO Test

สรุปรายงานการอบรมหลักสูตรครบเครื่องเรื่องสร้างเว็บไซต์แสดงในทุกอุปกรณ์ (Responsive Website)

รายงานการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการอบรมหลักสูตร Data Mining with Weka

รายงานเข้าร่วมอบรม "การออบแบบเว็บไซต์แบบ Responsive ด้วย CSS3"

การใช้งาน Mac OSX การใช้งานโปรแกรมจัดการงานเอกสารบน Mac OS X (iWork)

การอบรมหลักสูตรครบเครื่องสร้างเว็บไซต์แสดงในทุกอุปกรณ์ (Responsive Website) ด้วย HTML

การใช้งาน Mac OSX การใช้งานโปรแกรมจัดการงานเอกสารบน Mac OS X (iWork)

อบรมหลักสูตร Data mining with Weka

ครบเครื่องสร้างเว็บไซต์แสดงในทุกอุปกรณ์(Responsive Website) ด้วย HTML5

การใช้งาน Mac OSX การใช้งานโปรแกรมจัดการงานเอกสารบน Mac OS X (iWork)

การวิเคราะห์และทำรายการสำหรับการดำเนินงานบน UCTAL

การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Data mining with Weka(อโณทัย)

การใช้งาน Mac OSX การใช้งานโปรแกรมจัดการงานเอกสารบน Mac OS X

การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว(Green Library)

ครบเครื่องเรื่องสร้างเว็บไซต์แสดงผลในทุกอุปกรณ์

หลักสูตรการอบรมจัดเตรียมรูปเล๋มและซ่อมหนังสือ

การบริหารจจัดการห้องสมุดสีเขียว : Green Library

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย iBooks Author

หลักสูตรงานซ่อมบารุงและปรับปรุงเล่มหนังสือ

อบรมจัดเตรียมรูปเล่มและซ่อมหนังสือ

TK FORUM 2014 “Learning in the Digital Era”

เปิดโลกห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน

ครบเครื่องเรื่องสร้างเว็บไซต์แสดงในทุกอุปกรณ์ (Responsive Website)

หลักสูตรอบรมจัดเตรียมรูปเล่มและซ่อมหนังสือ

หลัก สูตรการสร้าง E-Book

ครบเครื่องเรื่องสร้างเว็บไซต์แสดงในทุกอุปกรณ์

การพัฒนาห้องสมุด:แนวโน้มปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต

การพัฒนาห้องสมุด : แนวโน้มในปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต

การพัฒนาห้องสมุด : แนวโน้มในปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต

การพัฒนาห้องสมุด : แนวโน้มในปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต

การพัฒนาห้องสมุด : แนวโน้มในปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต