ปีงบประมาณ 2558


การอบรม SOLVING YOUR IT PUZZLE

การจัดทำแผนก้าวหน้าในอาชีพ และแผนสืบทอดตำแหน่ง

ดีโอไอ-ไทยแลนด์(นายพีรพล แก้วอำไพ)

โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพในการทำงาน(โสพิชญ์ สุขเจริญ)

การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปี ๒๕๕๘(นางสาวสุภาภรณ์ ใจสุข)

เสริมสรัางบุคลิกภาพในการทำงาน(นางสาววราภรณ์ นราประเสริฐวงศ์)

เสริมสร้างบุคลิกภาพในการทำงาน(นางสาวนุชจรี เกตุสุวรรณ์)

การอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘(นางสาวกฤษณา อยู่พวง)

หลักการและแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุภาครัฐ(นางสาวอริสรา สงเคราะห์))

การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อก้าวสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว(อาจารย์ ดร.พิจิตรา จอมศรี)

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21(ว่าที่ร.ต.หญิงนิธิมา แก้วมณี)

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑(นางสาวสุภาพร วงษา)

การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อการสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ(นายธนชาติ นาที)

เสริมสร้างบุคลิกภาพในการทำงาน(นางสาวพูลศิริ หรหมกูล)

เสริมสร้างบุคลิกภาพในการทำงาน(นางหัตถยารักษ์ เอมศรีกุล)

เสริมสร้างบุคลิกภาพในการทำงาน(นางสาวสุธาสินี ยกระดับชั้น)

เสริมสร้างบุคลิกภาพในการทำงาน(นายอัครเดช สินแต่ง)

ILPC English Camp' 58(นางสาวณัชชญา ลีเกษม)

ILPC English Camp' 58(นายกฤษฎีกา แก้วกรอง)

เสริมสร้างบุคลิกภาพในการทำงาน(นางชนิดา ชิราพฤกษ์)

เสริมสร้างบุคลิกภาพในการทำงาน(นายณัฐ พลอยอ่อง)

ดีโอไอ-ไทยแลนด์(นางสาววีรวรรณ ศรีสวัสดิ์)

การประชาสัมพันธ์โดยใช้ Social Media Marketing(นางสาวสุภาภรณ์ ใจสุข)

การประชาสัมพันธ์โดยใช้ Social Media Marketing(นายอภิชาติ บูสะมัญ)

การใช้งานโปรแกรม Photoshop และการถ่ายภาพเบื้องต้น(นายรุจิโรจน์ กังเจริญสัมพันธ์)

Solving your IT puzzle(นายกรกฤช น่วมจิตต์)

การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop(นายนิคม อรุณฉาย)

การประชาสัมพันธ์โดยใช้ Social Media Marketing(นิธิมา แก้วมณี)

การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘(กฤษณา อยู่พวง)

การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรออนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘(พีรพล แก้วอำไพ)

หลักการและแนวทางปฏิบัติตาม ระเบียบพัสดุภาครัฐ(จริยพร บัวระพันธ์)

การก้าวสู่ห้องสมุดคาร์บอนต่ำ:ความท้าทายของห้องสมุดในอนาคต(วาศินี ศรีชูเเปี่ยม)

รายงานการอบรม CentOS Linux for System Administrator(นายสุรวิช สุนทรเสนีย์กุล)

รายงานการอบรม CentOS Linux for System Administrator

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ไขปริศนาความสาเร็จห้องสมุดมีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑”(นางสาวสุภาพร วงษา)

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ไขปริศนาความสาเร็จห้องสมุดมีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑”(นางสาวจุฑารัตน์ โสธรจิตต์)

การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ(Routine to Research : R2R)รุ่นที่ 1(นางสาวจริยพร บัวระพันธ์)

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ไขปริศนาความสาเร็จห้องสมุดมีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑”(นางสาวชนะกานต์ พงศาสนองกุล)

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ไขปริศนาความสาเร็จห้องสมุดมีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑”(นางสาวณัชชญา ลีเกษม)

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ไขปริศนาความสาเร็จห้องสมุดมีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑”(นางสาววาศินี ศรีชูเปี่ยม)

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ไขปริศนาความสาเร็จห้องสมุดมีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑”(นางสาววีรวรรณ ศรีสวัสดิ์)

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ไขปริศนาความสาเร็จห้องสมุดมีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑”(นายอภิชาติ บูสะมัญ)

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ไขปริศนาความสาเร็จห้องสมุดมีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑”(นางสุริยา นิชาญ)

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ไขปริศนาความสาเร็จห้องสมุดมีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑”(นางสาวอริสรา สงเคราะห์)

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ไขปริศนาความสาเร็จห้องสมุดมีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑”(นางสาวสุภาภรณ์ ใจสุข)

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ไขปริศนาความสาเร็จห้องสมุดมีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑”(นางวารุณี เอกพันธ์)

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ไขปริศนาความสาเร็จห้องสมุดมีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑”(นางสาวกฤษณา อยู่พวง)

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ไขปริศนาความสาเร็จห้องสมุดมีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑”(นายกฤษฎักา แก้วกรอง)

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ไขปริศนาความสาเร็จห้องสมุดมีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑”(นางสมใจ รักดี)

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ไขปริศนาความสาเร็จห้องสมุดมีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑”(นางรัตนา โพธิ์โต)

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ไขปริศนาความสาเร็จห้องสมุดมีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑”(นางน้อย อรุณศรี)

หลักสูตรอบรมจัดเตรียมรูปเล่มและซ่อมหนังสือ(นางน้อย อรุณศรี)

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ไขปริศนาความสาเร็จห้องสมุดมีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑”(นางสาวรักชนก รัตนะ)

การก้าวสู่ห้องสมุดคาร์บอนต่ำ : ความท้าทายของห้องสมุดในอนาคต(นางสาวชนะกานต์ พงศาสนองกุล)

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ไขปริศนาความสาเร็จห้องสมุดมีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑”(นางสาวรัชนก ทองขาวขำ)

พยากรณ์ชีวิต พิชิตความสำเร็จ(นางสาวณัชชญา ลีเกษม)

พยากรณ์ชีวิต พิชิตความสำเร็จ(นายอภิชาติ บูสะมัญ)

ไขปริศนาความสำเร็จห้องสมุดมีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑

พยากรณ์ชีวิต พิชิตความสำเร็จ(นางสาวรัชนก รัตนะ)

พยากรณ์ชีวิต พิชิตความสำเร็จ(นางสาวอรทัย สีใส)

หลักสูตรอบรมการสร้าง e-book(นายธนะฉัตร เอกฉัตร)

ไขปริศนาความสำเร็จห้องสมุดมีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑(นายธนะฉัตร เอกฉัตร)

หลักสูตรการสร้าง e-book(นางสมใจ รักดี)

การเขียนรายงานวิจัย บทความวิชาการ(นางสาวชนะกานต์ พงศาสนองกุล)

พยากรณ์ชีวิต พิชิตความสำเร็จ(นางน้อย อรุณศรี)

หลักสูตรอบรมการสร้าง e-book(นางสาวกฤษณา อยู่พวง)

การก้าวสู่ห้องสมุดคาร์บอนต่ำ : ความท้าทายของห้องสมุดในอนาคต(นางสาวจุฑารัตน์ โสธรจิตต์)

อบรมPortrait Photographyครั้งที่ ๑(นางสุริยา นิชาญ)

Read and Learn เพื่อสร้าง Happy workplace(นางสิริพร ป้อมจัตุรัส)

การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๘(TK Forum 2015)Library Futures: Challenges and Trends(นางวารุณี เอกพันธ์)

การจัดหมวดหมู่ด้วยระบบทศนิยมดิวอี้(นายพีรพล แก้วอำไพ)

การจัดหมวดหมู่ด้วยระบบทศนิยมดิวอี้(นางสาวสุภรณ์ ใจสุข)

การก้าวสู่ห้องสมุดคาร์บอนต่ำ:ความท้าทายของห้องสมุดในอนาคต(นายธเนตร มะนิก)

การจัดหมวดหมู่ด้วยระบบทศนิยมดิวอี้(ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิธิมา แก้วมณี)

พยากรณ์ชีวิต พิชิตความสำเร็จ(นางสิริพร ป้อมจัตุรัส)

อบรมPortrait Photography ครั้งที่ ๒(นางสุริยา นิชาญ)

การสร้าง e-book(นางวารุณี เอกพันธ์)

การจัดหมวดหมู่ด้วยระบบทศนิยมดิวอี้

Library futures : Challenges and Trends(นางสาวอริสรา สงเคราะห์)

Library Futures: Challenges and Trends(นางสาวสุภรพร วงษา)

การใช้โปรแกรมผฝึกภาษาและฐานข้อมูลมัลติมีเดีย(นางสาวกฤษณา อยู่พวง)

พยากรณ์ชีวิต พิชิตความสำเร็จ(นายกฤษฎีกา แก้วกรอง)

การจัดหมวดหมู่ด้วยระบบทศนิยมดิวอี้(นางสาววาศินี ศรีชูเปี่ยม)

พยากรณ์ชีวิตพิชิตความสำเร็จ(นางสาววีรวรรณ ศรีสวัสดิ์)

ระบบ Monitoring และ Logs & Computer Crime Act(นายกรกฤช น่วมจิตต์)

คิดใหม่ ทำใหม่ บรรณารักษ์ยุคใหม่(Librainanship : the Next Generation)(นางสิริพร ป้อมจัตุรัส)

ไขปริศนาความสำเร็จห้องสมุดมีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑(นายธนะฉัตร เอกฉัตร)

การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย(ThisLIS)(นางสาววรีวรรณ ศรีสวัสดิ์)

อบรม Composition and Flash ครั้งที่ ๓(นางสุริยา นิชาญ)

คิดใหม่ ทำใหม่ บรรณารักษ์ยุคใหม่(Librarianship :the Next Generation)(นางสาววาศินี ศรีชูเปี่ยม)

ระบบ Monitoring และ Log & Computer Crime Act(นายอโณทัย อรุณเรือง)