ปีงบประมาณ 2559


หลักสูตรการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย(นางสมใจ รักดี)

การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย(นางชนิดา ชิราพฤกษ์)

การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำ สู่งานวิจัย(Routine to research : R2R)(นางสาวสุภาภรณ์ ใจสุข)

การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(Routine to Research : R2R)(นางสาวจริยพร บัวระพันธ์)

การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย(Routine to Research : R2R)(นายธนชาติ นาที)

การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย(Routine to Research : R2R)(นางสาวพูลศิริ พรหมกูล)

การวางแผนกำลังคน และการวิเคราะห์อัตรากำลัง(นางอนงค์ มะลิวรรณ์)

การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำ สู่งานวิจัย (Routine to research: R2R)(นางหัตถยารักษ์ เอมศรีกุล)

การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย ( Routine to Research: R2R)(นางสาวสุณีพร ศรีฤทธิชัย)

หลักสูตรการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย(Routine to Research: R2R)(นางสาววราภรณ์ นราประเสริฐวงศ์)

SMART with ICT(นางสาวอรทัย ลีใส)

การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย(นายอัครเดช สินแต่ง)

การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย(นางสาวโสพิชญ์ สุขเจริญ)

การพัฒนากระบวนการการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย

โครงการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ(นุชจรี เกตุสุวรรณ์)

โครงการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ(ธนชาติ นาที)

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ(สุธาสินี ยกระดับชั้น)

โครงการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ(อโณทัย อรุณเรือง)

การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น(กฤษณา อยู่พวง)

โครงการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ(รุจิโรจน์ กังเจริญสัมพันธ์)

การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย(กรกฤช น่วมจิตต์)

โครงการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ(สุรวิช สุนทรเสนีย์กุล)

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ(นุชจรี เกตุสุวรรณ์)

Growing Green Library for All(สิริพร ป้อมจัตุรัส)

โครงการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ(วราภรณ์ นราประเสริฐวงศ์)

โครงการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ(กรกฤช น่วมจิตต์)

โครงการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ(อนงค์ มะลิวรรณ์)

การใช้งานโปรแกรม UC Connexion Client และการสบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม(UCTAL OPAC) สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา(วีรวรรณ์ ศรีสวัสดิ์)

โครงการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ(ณัฐ พลอยอ่อง)

โครงการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ(อัครเดช สินแต่ง)

การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย(อโณทัย อรุณเรือง)

โครงการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ(โสพิชญ์ สุขเจริญ)

การใช้งานโปรแกรม UC Connexion Client และการสบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม(UCTAL OPAC) สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา(อริสรา สงเคราะห์)

การจัดหมวดหมู่ด้วยระบบทศนิยมดิวอี้(รัชนก ทองขาวขำ)

การจัดหมวดหมู่ด้วยระบบทศนิยมดิวอี้(ณัชชญา ลีเกษม)

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ(ชนะกานต์ พงศาสนองกุล)

การจัดหมวดหมู่ด้วยระบบทศนิยมดิวอี้(น้อย อรุณศรี)

การจัดหมวดหมู่ด้วยระบบทศนิยมดิวอี้(นิธิมา แก้วมณี)

การจัดหมวดหมู่ด้วยระบบทศนิยมดิวอี้(อภิชาติ บูสะมัญ)

การจัดหมวดหมู่ด้วยระบบทศนิยมดิวอี้(สุริยา นิชาญ)

การจัดหมวดหมู่ด้วยระบบทศนิยมดิวอี้(อริสรา สงเคราะห์)

การจัดหมวดหมู่ด้วยระบบทศนิยมดิวอี้(พีรพล แก้วอำไพ)

การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย(Routine to Research : R2R)(สุภาพร วงษา)

การจัดหมวดหมู่ด้วยระบบทศนิยมดิวอี้(รักชนก รัตนะ)

โครงการอบรมเครียมความพร้อมก่อนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ(รุจิโรจน์ กังเจริญสัมพันธ์)

การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น(ThiaLIS)(อรทัย ลีใส)

Trends of Network Management and Tools(กฤษฎีกา แก้วกรอง)

การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย Web Security(ณัฐ พลอยอ่อง)

การฝึกอบรมเรื่อง "การจัดสวดถาด"(รัตนา โพธิ์โต)

หลักสูตรการจัดหมวดหมู่ด้วยระบบทศนิยมดิวอี้(ธเนตร มะนิก)

การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒(สุริยา นิชาญ)

การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย Web Security(จรูญพันธ์ สหนาวิน)

โครงการห้องสมุดมีชีวิต กิจกรรม "จัดสวนถาด"(จุฑารัตน์ โสธรจิตต์)

การฝึกอบรมเรื่อง "การจัดสวนถาด"(วาศินี ศรีชูเปี่ยม)

การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น(ThaiLIS)(พีรพล แก้วอำไพ)

การฝึกอบรมเรื่อง "การจัดสวนถาด"(ศิริภรณ์ โกมลสิงห์)

การฝึกอบรมเรื่อง "การจัดสวนถาด"(วารุณี เอกพันธ์)

การฝึกอบรมการเช้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น(สุภาพร วงษา)

การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย Web Security(สุรวิช สุนทรเสนีย์กุล)

Smart Library ห้องสมุดรูปแบบใหม่กับความท้าทายในยุคดิจิทัล(กฤษฎีกา แก้วกรอง)

Smart Library ห้องสมุดรูปแบบใหม่กับความท้าทายในยุคดิจิทัล(สุภาภรณ์ ใจสุข)

Smart Library ห้องสมุดรูปแบบใหม่กับความท้าทายในยุคดิจิทัล(อริสรา สงเคราะห์)

Smart Library ห้องสมุดรูปแบบใหม่กับความท้าทายในยุคดิจิทัล(วารุณี เอกพันธ์)

Smart Library ห้องสมุดรูปแบบใหม่กับความท้าทายในยุคดิจิทัล(วารุณี เอกพันธ์)

Smart Library ห้องสมุดรูปแบบใหม่กับความท้าทายในยุคดิจิทัล(อภิชาติ บูสะมัญ)

Smart Library ห้องสมุดรูปแบบใหม่กับความท้าทายในยุคดิจิทัล(สมใจ อินทรวารี)

Smart Library ห้องสมุดรูปแบบใหม่กับความท้าทายในยุคดิจิทัล(สุริยา นิชาญ)

Smart Library ห้องสมุดรูปแบบใหม่กับความท้าทายในยุคดิจิทัล(ธนะฉัตร เอกฉัตร)

Smart Library ห้องสมุดรูปแบบใหม่กับความท้าทายในยุคดิจิทัล(จุฑารัตน์ โสธรจิตต์)

Smart Library ห้องสมุดรูปแบบใหม่กับความท้าทายในยุคดิจิทัล(อรทัย ลีใส)

Smart Library ห้องสมุดรูปแบบใหม่กับความท้าทายในยุคดิจิทัล(น้อย อรุณศรี)

นวัตกรรมห้องสมุดกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21(สิริพร ป้อมจัตุรัส)

Smart Library ห้องสมุดรูปแบบใหม่กับความท้าทายในยุคดิจิทัล(ณัชชญา ลีเกษม)

Smart Library ห้องสมุดรูปแบบใหม่กับความท้าทายในยุคดิจิทัล(นิธิมา แก้วมณี)

Smart Library ห้องสมุดรูปแบบใหม่กับความท้าทายในยุคดิจิทัล(ศิริภรณ์ โกมลสิงห์)

นวัตกรรมห้องสมุดกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21(วาศินี ศรีชูเปียม)

Smart Library ห้องสมุดรูปแบบใหม่กับความท้าทายในยุคดิจิทัล(สุภาพร วงษา)

Smart Library ห้องสมุดรูปแบบใหม่กับความท้าทายในยุคดิจิทัล(รัตนา โพธิ์โต)

Smart Library ห้องสมุดรูปแบบใหม่กับความท้าทายในยุคดิจิทัล(วีรวรรณ ศรีสวัสดิ์)

Smart Library ห้องสมุดรูปแบบใหม่กับความท้าทายในยุคดิจิทัล(พีรพล แก้วอำไพ)

Smart Library ห้องสมุดรูปแบบใหม่กับความท้าทายในยุคดิจิทัล(ธเนต มะนิก)

Smart Library ห้องสมุดรูปแบบใหม่กับความท้าทายในยุคดิจิทัล(รักชนก รัตนะ)

Smart Library ห้องสมุดรูปแบบใหม่กับความท้าทายในยุคดิจิทัล(กฤษณา อยู่พวง)

Smart Library ห้องสมุดรูปแบบใหม่กับความท้าทายในยุคดิจิทัล(วาศินี ศรีชูเปี่ยม)

Smart Library ห้องสมุดรูปแบบใหม่กับความท้าทายในยุคดิจิทัล(จุฑารัตน์ โสธรจิตต์)

ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 33(WUNCA)(รักชนก รัตนะ)

การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 33(33rd WUNCA)(ธนะฉัตร เอกฉัตร)

ความหวังของผู้ใช้บริการต่อห้องสมุดในยุคดิจิตัลฯ(สิริพร ป้อมจัตุรัส)

Smart Library ห้องสมุดรูปแบบใหม่กับความท้าทายในยุคดิจิทัล(รัชนก ทองขาวขำ)

การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศมาตรฐาน RDA(วีรวรรณ ศรีสวัสดิ์)