ปีงบประมาณ 2562


1. โครงการศาสตร์แห่งการเข้าใจคนและการใช้ชีวิตร่วมกันผู้อื่น(นิธิมา แก้วมณี)
2. การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA(รักชนก รัตนะ)
3. พัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น(นิธิมา แก้วมณี)
4. เทคนิคการเขียนและแปลข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ(สุภาพร วงษา)
5. ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี ๒๐๑๙(อโณทัย อรุณเรือง)
6. ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี ๒๐๑๙(จรูญพันธ์ สหนาวิน)
7. ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี ๒๐๑๙(ลลิสา สหนาวิน)
8. ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี ๒๐๑๙(รุจิโรจน์ กังเจริญสัมพันธ์)
9. การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA(นิคม อรุณฉาย)
10. การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA(ธเนต มะนิก)
11. การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA(อริสรา สงเคราะห์)
12. การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA(อรทัย ลีใส)
13. การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA(น้อย อรุณศรี)
14. การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA((สุริยา นิชาญ)
15. การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA(รัจนา โพธิ์โต)
16. สอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (SSRU-TEP)(วารุณี เอกพันธ์)
17. ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี ๒๐๑๙(สุธาสินี ยกระดัับชั้น)
18. ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี ๒๐๑๙(อัครเดช สินแต่ง)
19.ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี ๒๐๑๙(สุรวิช สุนทรเสนี์กุล)
20. ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี ๒๐๑๙(ณัฐ พลอยอ่อง)
21 สอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (SSRU-TEP)(วีรวรรณ ศรีสวัสดิ์)
22. การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA(ณัชชญา ลีเกษม)
23. สอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (SSRU-TEP)(อภิชาติ บูสะมัญ)
24. การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA(สมใจ อินทรวารี)
25. การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๓๘(กฤษณา อยู่พวง)
26. สอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (SSRU-TEP)(จุฑารัตน์ โสธรจิตต์)
27. การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA(รัชนก ทองขาวขำ)
28. โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICBTS 2018(สุภาภรณ์ ใจสุข)
29. ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี ๒๐๑๙(หัตถยารักษ์ เอมศรีกุล)
30. สัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๘(โสพิชญ์ สุขเจริญ)
31. DISC: ศาสตร์แห่งการเข้าใจคนและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น(ชนิดา ชิราพฤกษ์)
32. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง การปรับปรุงกระบวนการทำงาน(จริยพร บัวระพันธ์)
33. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล การบริการความเสี่ยง การปรับปรุงกระบวนการทำงาน(พูลศิริ พรหมกูล)
34. สัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ ๘(พีรพล แก้วอำไพ)
35. การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๓๘(อนงค์ มะลิวรรณ)
36. การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักะรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง การปรับปรุงกระบวนการทำงาน(ชนะกานต์ พงศาสนองกุล)
37. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง การปรับปรุงกระบวนการทำงาน(สุณีพร ศรีฤทธิชัย)
38. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง การปรับปรุงกระบวนการทำงาน(ศิริภรณ์ โกมลสิงห์)
39. สัมมนาเเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล(สิริพร ป้อมจัตุรัส)
40. สัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๘(อนงค์ มะลิวรรณ)
41. เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ ๓๗(สุภาพร วงษา)
42. การให้บริการยืมคืนระหว่าห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม(วารุณี เอกพันธ์)
43. การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA(จุฑารัตน์ โสธรจิตต์)
44. การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA(อริสรา สงเคราะห์)
45. การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA(น้อย อรุณศรี)
46. การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA(ศิริภรณ์ โกมลสิงห์)
47. การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA(วีรวรรณ ศรีสวัสดิ์)
48. การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA(นิคม อรุณฉาย)