วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์ (Vision)

      

ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ (Niche Guru University)


พันธกิจ (Mission)

      

พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย