วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์ (Vision)

      ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม  (Smart Archetype University of the Society)


พันธกิจ (Mission)

      พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย