หน้าหลัก > ประกาศ > สำนักฯ > QR code/ลิงค์แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และภายนอก(EIT)
QR code/ลิงค์แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และภายนอก(EIT)

SSRU ADMIN
21 ธันวาคม 2566 15:36:44ขั้นตอนการกรอกแบบประเมิน