Home > Announcement > arit > QR code/ลิงค์แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และภายนอก(EIT)
QR code/ลิงค์แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และภายนอก(EIT)

SSRU ADMIN
21 December 2023 15:36:44



ขั้นตอนการกรอกแบบประเมิน